Obchodné podmienky

           OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou (ďalej len prevádzkovateľ):

BOARD PARADISE s.r.o., Bojnická cesta 24/21, 971 01 Prievidza
IČO:45346739, IČ DPH: SK2022994787
Obchodný register Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 22566/R
Bankové spojenie: 2925838736/1100 Tatra Banka
e-
mail: 
info@boardparadise.sk
Tel.: +421 905 204 787

www.boardparadise.sk

uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.boardparadise.sk (ďalej len obchod).

2. Kupujúcim sa rozumie fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu. 

3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

4. Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Registrácia

Registrácia nie je povinná. Ak sa však zaregistrujete, môžete získať tieto výhody:

  • môžete sledovať priebeh vybavovania vašej zásielky
  • získavate možnosť byť informovaný e-mailom o rôznych zľavách, výhodách a akciách na konkrétny tovar alebo o príjme nového tovaru na sklad

III. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

  • správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
  • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

2. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

  • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou alebo inou prepravnou službou
  • za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou alebo inou prepravnou službou
  • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

IV. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:

  • poskytnúť pravdivú, úplnú a presnú emailovú adresu, poštovú adresu či iné kontaktné údaje; kupujúci zároveň súhlasí s tým, že v prípade potreby tieto informácie môže prevádzkovateľ použiť, aby kupujúceho kontaktoval v súvislosti s objednávkou.
  • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
  • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

2. V prípade, že kupujúci neposkytne všetky informácie, ktoré prevádzkovateľ  potrebuje, objednávku nebude môcť zadať. 

3. Zadaním objednávky kupujúci vyhlasuje, že má viac ako 18 rokov, je právne spôsobilý uzatvárať záväzné zmluvy a plne súhlasí s podmienkami.

 

V. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas týmito podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

2. Zadaním objednávky má kupujúci povinnosť za svoju objednávku zaplatiť. 

3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú kupujúcim. To neznamená, že objednávka bola prevádzkovateľom prijatá. Objednávka kupujúceho je návrh na zakúpenie jedného alebo viacerých produktov, ktorú kupujúci predkladá prevádzkovateľovi. Všetky objednávky podliehajú schváleniu prevádzkovateľa. 

4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu a vystavením elektronickej faktúry, ktorú zašle prostredníctvom elektronickej pošty.

5. Objednávky závisia od dostupnosti produktov. Ak dôjde k problémom týkajúcich sa dodávky produktov, alebo na sklade nebude ďalší tovar, prevádzkovateľ si vyhradzuje právo poskytnúť kupujúcemu informácie o náhradných produktoch, alebo poskytne možnosť zrušiť objednávku. Ak si kupujúci nebude želať náhradné produkty, odstúpi od zmluvy alebo zruší objednávku, prevádzkovateľ uhradí hodnotu objednávku a to v lehote do 14 dní od oznámenia tejto skutočnosti prevádzkovateľovi. Ak kupujúci neodstúpi od zmluvy, nezruší objednávku alebo neprijme náhradný produkt v primeranej lehote, prevádzkovateľ má právo odstúpiť od zmluvy a uhradiť kupujúcemu sumu, ktorú zaplatil, a to v lehote 14 dní odo dňa doručenia nášho odstúpenia od zmluvy (zrušenia objednávky).

6. Na spracovanie všetkých objednávok vynaloží prevádzkovateľ vždy všetko úsilie, môžu sa však vyskytnúť mimoriadne okolnosti, v dôsledku ktorých prevádzkovateľ bude musieť zamietnuť spracovanie objednávky po zaslaní potvrdenia objednávky. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo učiniť tak kedykoľvek.

7. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 166 EUR (stošesťdesiatšesť eur), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

8. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 166 EUR (stošesťdesiatšesť eur) požadovať od kupujúceho platbu vopred.

9. Ak kupujúci zistil, že tovar, ktorý si objednal je malý, veľký alebo nie je úplne podľa jeho predstáv, má možnosť ho vrátiť bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy môže do 30 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru.

10. Kupujúci môže vrátiť objednávku nasledovnými spôsobmi: 

         * Vrátenie v ktorejkoľvek predajni BOARD PARADISE: Kupujúci môže vrátiť tovar v ktorejkoľvek predajni BOARD PARADISE. V tomto prípade sa dostavte do predajne, predložte tovar spolu s vyplnených formulárom pre vrátenie a faktúrou.

         * Vrátenie cez Zásielkovňu: Kupujúci môže vrátiť tovar prostredníctvom ktorejkoľvek pobočky Zásielkovne, spolu s vyplneným Formulárom na vrátenie a faktúrou. V pobočke uveďte kód, ktorý je uvedený v sekcii Vrátenie tovaru. V Zásielkovni kupujúcemu preberú tovar a dajú potvrdenie o prevzatí. 

         * Vrátenie prostredníctvom pošty: Kupujúci môže vrátiť tovar prostredníctvom pošty na adresu, ktorá je uvedená v sekcii Vrátenie tovaru, spolu s vyplneným formulárom pre vrátenie a faktúrou. 

11. Náklady na vrátenie znáša kupujúci. 

12. Po prijatí vráteného tovaru zašle prevádzkovateľ kupujúcemu emailom potvrdenie o prijatí vráteného tovaru, spolu s dátumom prijatia a cenou.

13. Refundáciu realizuje prevádzkovateľ rovnakým spôsobom platby, aký použil kupujúci pri pôvodnej transakcii. V prípade dobierky pošle prevádzkovateľ refundáciu na bankový účet kupujúceho, ktorý uviedol vo formulári pre vrátenie. 

14. Okrem zákonného práva kupujúceho na odstúpenie od zmluvy, prevádzkovateľ poskytuje lehotu 30 dní odo dňa doručenia objednávky na jej vrátenie. V prípade, že kupujúci vráti tovar v rámci lehoty zaručenej právom na odstúpenie po tom čo uplynie zákonná lehota, kupujúcemu bude vrátená iba čiastka zaplatená za tieto produkty. Poplatky za doručenie a dobierku nebudú vrátené. 

15. Kupujúci musí tovar vrátiť v pôvodnom obale, so všetkými visačkami, nepoškodený, nepoužitý, čistý, nesmie zapáchať, aby bol spôsobilý ďalšieho predaja. Tovar musí vhodne zabaliť, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. K tomuto účelu najlepšie poslúži obalová fólia, papier, či väčšia krabica. Pri posielaní tovaru, ktorý už svoj obal má - ako napríklad obuv, neprelepujte prosím priamo pôvodnú krabicu, aby nedošlo k jej znehodnoteniu. 

VI. Doručenie

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa kupujúceho uvedená v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami.

2. Dostupné spôsoby dopravy sú uvedené v sekcii Doprava a platba, rovnako počas nákupného procesu a v potvrdení objednávky. Rovnako tak pred dokončením nákupného procesu sa poskytnú všetky informácie o objednávke.

3. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (typicky do 5 dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

4. Prevádzkovateľ nedoručuje tovar v sobotu, v nedeľu a počas štátnych sviatkov. 

5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

6. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

7. Ak si kupujúci zvolili „doručenie na predajňu“ ako spôsob doručenia, prevádzkovateľ ho bude informovať prostredníctvom elektronickej pošty o tom, kedy bude jeho objednávka pripravená k vyzdvihnutiu. Objednávku si môže vyzdvihnúť len kupujúci predloženým dokladu totožnosti a čísla objednávky. V prípade, že si kupujúci nemôže vyzdvihnúť tovar osobne, musí o tom informovať zákaznícky servis prevádzkovateľa a to telefonicky alebo emailom a musí poskytnúť informácie o osobe, ktorá tovar vyzdvihne. Táto osoba musí rovnako predložiť číslo objednávky a svoj doklad totožnosti. 

8. Pri zvolenej doprave Zásielkovňa je možné doručiť tovar  v maximálnej dĺžke jednej strany v rozmere do 70 cm.

Maximálny súčet všetkých troch strán zásielky  môže mať maximálne do 120cm napr. zásielka o rozmeroch 50×40×30.


VII. Cena a platobné podmienky

 

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.boardparadise.sk sú uvedené v eurách (Eur) vrátane dane z pridanej hodnoty, ale bez poplatkov za doručenie a dobierku, ktoré sa pripočítavajú k celkovej cene, ako je uvedené v sekcii Doprava a platba. 

2. Cena produktov bude tá, ktorá sa uvádza v elektronickom obchode, s výnimkou prípade zjavnej chyby. Napriek tomu, že prevádzkovateľ vynakladá všetko úsilie, aby sa zaistil správnosť cien uvedených v elektronickom obchode, môže dôjsť k chybe. Ak prevádzkovateľ zistí chybu v cene akéhokoľvek výrobku, ktorý ste si objednali, bezodkladne bude kupujúceho informovať a poskytne mu možnosť potvrdenia objednávky v správnej cene, alebo jej zrušenia prostredníctvom emailu alebo telefonicky. Ak sa prevádzkovateľovi nepodarí kupujúceho kontaktovať, objednávka sa bude považovať za zrušenú a zaplatená suma bude kupujúcemu celá vrátená v lehote 14 dní od zrušenia. 

3. Prevádzkovateľ nie je povinný poskytnúť kupujúcemu akýkoľvek produkt alebo zľavu na iný produkt za nesprávnu nižšiu cenu (aj keď zaslal potvrdenie o objednávke), ak je chyba v cene zjavná a neomylná a kupujúci ju mohol odôvodnene rozpoznať ako nesprávnu cenu.

4. Ako spôsob platby môže kupujúci využiť platbu kartou online, platbu prevodom na účet prevádzkovateľa alebo platbu na dobierku. 

 

VIII. Reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v faktúre resp. daňovom doklade. Ak nie je uvedené inak je záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

2. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

3. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním a zmenu tovaru v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu a ošetrovanie.

4. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

5. Pri zistení vady je nutné tovar prestať používať a ihneď uplatniť reklamáciu. V prípade, že tak neučiníte a dôjde následným používaním k zväčšeniu závady, vystavujete sa riziku, že vaša reklamácia nebude dovozcom uznaná alebo opravená. 

6. Tovar posielajte výhradne na adresu uvedenú v sekcii Reklamácia tovaru, spolu s vyplneným Formulárom na reklamáciu a faktúrou. 

7. Prostredníctvom emailu poskytne prevádzkovateľ kupujúcemu potvrdenie o prijatí reklamácie. 

8. Prevádzkovateľ je povinný reklamáciu vybaviť do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru.

9. V prípade, že zákazníkovi vzniká nárok na vrátenie kúpnej sumy za reklamáciu, bude refundovaná na účet kupujúceho. V prípade online platby za objednávku – bude suma refundovaná rovnakým spôsobom ako bola prijatá – čiže stornom na kartu kupujúceho.

IX. Alternatívne riešenie sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z.

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

2. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

3. Subjektami alternatívneho riešenie sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

4. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

5. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

X. Ochrana osobných údajov

1. Odoslanie objednávky cez e-shop www.boardparadise.sk je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito podmienkami a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. BOARD PARADISE s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. BOARD PARADISE s.r.o. zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcich doručovanie zásielok).

3. BOARD PARADISE s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

4. V prípade, ak kupujúci pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií, budú mu zasielané na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou.

5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

6.HEUREKA

"Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame zakaždým, keď u nás nakúpite, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Zb. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov na účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho trhového postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielanie e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-mailu s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať. "

XI. Ostatné

1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.

2. Spoločnosť BOARD PARADISE s.r.o. si vyhradzuje právo na akékoľvek použitie popisov a fotografií. Je striktne zakázané kopírovanie, distribúcia alebo iné použitie všetkých materiálov na iných internetových stránkach ako www.boardparadise.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti BOARD PARADISE s.r.o.

 

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Rychlo dodaný tovar

Overený zákazník,

Priaznivá cena Rýchle dodanie na predajňu

Overený zákazník,

V pohode

Overený zákazník,

Kamenné predajne Board Paradise