Obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou (ďalej len prevádzkovateľ):

BOARD PARADISE s.r.o., Bojnická cesta 24/21, 971 01 Prievidza
IČO:45346739, IČ DPH: SK2022994787
Obchodný register Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo: 22566/R
Bankové spojenie: 2925838736/1100 Tatra Banka
e-mail: info@boardparadise.sk
Tel.: +421 905 204 787
www.boardparadise.sk

uzatvorené prostredníctvom elektronického obchodného domu www.boardparadise.sk (ďalej len obchod).
Kupujúcim sa rozumie  fyzická, alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslala elektronickú objednávku spracovanú systémom obchodu.

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, spracované systémom obchodu.

Všeobecné obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.

II. Registrácia

Registrácia nie je povinná. Ak sa však zaregistrujete, môžete získať tieto výhody:

 • môžete sledovať priebeh vybavovania vašej zásielky
 • získavate možnosť byť informovaný e-mailom o rôznych zľavách, výhodách a akciách na konkrétny tovar alebo o príjme nového tovaru na sklad

III. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude svojim zákazníkom dodávať:

 • správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok platných v deň odoslania elektronickej objednávky
 • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

2. Prevádzkovateľ zabezpečí, aby pri preprave tovaru nedošlo k jeho poškodeniu, tieto opatrenia zahŕňajú balenie tovaru a poistenie.

3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené kuriérskou službou, resp. poštou
 • za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. kuriérskou službou
 • prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok

IV. Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad tieto bezodkladne oznámiť prepravcovi
 • zaplatiť za tovar kúpnu cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny.

3. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho prevzatím objednaného tovaru.

V. Objednávka, uzatvorenie zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky vyjadruje súhlas týmito Obchodnými podmienkami v znení platnom v deň odoslania objednávky.

2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany.

3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom je potvrdené e-mailom na adresu udanú zákazníkom pri registrácii.

4. Prevádzkovateľ akceptuje návrh na zmluvu zo strany kupujúceho dodaním tovaru kupujúcemu.

5. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.) predovšetkým pri cene vyššej ako 166 EUR (stošesťdesiatšesť eur), žiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade odmietnutia autorizácie kupujúcim, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený pri cene objednávky vyššej ako 166 EUR (stošesťdesiatšesť eur) požadovať od kupujúceho platbu vopred.

7. Ak kupujúci zistil, že tovar, ktorý si objednal je malý, veľký alebo nie je úplne podľa jeho predstáv, má možnosť ho vymeniť alebo vrátiť bez udania dôvodu. Odstúpiť od zmluvy môže do 14 kalendárnych dní odo dňa nasledujúceho po dni prevzatia tovaru.

Pri odstúpení v tomto prípade postupujte nasledovne:

A) Vrátenie tovaru

Vrátenie cez poštu

            Board Paradise
            Eperia Shopping Mall
            Armádneho generála L. Svobodu 25
            080 01 Prešov

          V žiadnom prípade neposielajte tovar naspäť na dobierku.

 • Tovar musí byť v pôvodnom obale, so všetkými visačkami, nepoškodený, nepoužitý, čistý, nesmie zapáchať, aby bol spôsobilý ďalšieho predaja. Tovar vhodne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. K tomuto účelu najlepšie poslúži obalová fólia, papier, či väčšia krabica. Pri posielaní tovaru, ktorý už svoj obal má - ako napríklad obuv, neprelepujte prosím priamo pôvodnú krabicu, aby nedošlo k jej znehodnoteniu.

          Po odoslaní tovaru Slovenskou poštou nám prosím napíšte číslo zásielky spolu s číslom objednávky

         na email zakaznickyservis@boardparadise.sk

Vrátenie kuriérom

 • Vytlačte a vyplňte Formulár na vrátenie a spolu s originál faktúrou zabaľte
 • Stiahnite si Žiadosť na vrátenie kuriérom, vypľnte a zašlite spolu so sprievodným textom na email zakaznickyservis@boardparadise.sk
 • Zákaznícky servis Vás bude následne po spracovaní požiadavky informovať emailom, kedy bude deň vyzdvihnutia balíka kuriérom.
 • Tovar musí byť v pôvodnom obale, so všetkými visačkami, nepoškodený, nepoužitý, čistý, nesmie zapáchať, aby bol spôsobilý ďalšieho predaja. Tovar vhodne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. K tomuto účelu najlepšie poslúži obalová fólia, papier, či väčšia krabica. Pri posielaní tovaru, ktorý už svoj obal má - ako napríklad obuv, neprelepujte prosím priamo pôvodnú krabicu, aby nedošlo k jej znehodnoteniu.

 • Službu možno využiť pre balíky do 5Kg a  je spoplatnená sumou 3,99 € . Suma Vám bude odrátaná z celkovej sumy vráteného tovaru.

Vrátenie na predajni

Pre našich zákazníkov máme možnoť vrátenia tovaru aj v našich predajniach.

 • Vytlačte a vyplňte Formulár na vrátenie a spolu s originál faktúrou zabaľte
 • Tovar musí byť v pôvodnom obale, so všetkými visačkami, nepoškodený, nepoužitý, čistý, nesmie zapáchať, aby bol spôsobilý ďalšieho predaja. Tovar vhodne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. K tomuto účelu najlepšie poslúži obalová fólia, papier, či väčšia krabica. Pri posielaní tovaru, ktorý už svoj obal má - ako napríklad obuv, neprelepujte prosím priamo pôvodnú krabicu, aby nedošlo k jej znehodnoteniu.
 • Prineste do jednej z naších predajní

            PRIEVIDZA

            PREŠOV 

            TRENČÍN

            POPRAD

B) Výmena tovaru

Tovar vymieňame len v rámci veľkosti, ak si prajete vymeniť svoj tovar za iný, vytvore si prosím novú objednávku. 

Túto následne uhradíte a my Vám vrátime peniaze za pôvodnú objednávku po doručení vráteného tovaru. Postup na vrátenie tu ↓

 • Vytlačte a vyplňte Formulár na výmenu tovaru a spolu s kópiou faktúry a tovarom prineste na jednu z našich predajní alebo zašlite na adresu: 
           Board Paradise
           Eperia Shopping Mall
           Armádneho generála L. Svobodu
           25080 01 Prešov

            V žiadnom prípade neposielajte tovar naspäť na dobierku.

 • Na zakaznickyservis@boardparadise.sk (alebo na čísle +421 905 204 787) nás prosím informujte o novej veľkosti, ktorú si želáte zaslať na  výmenu. Nový tovar Vám zašleme obratom po doručení vráteného tovaru.
 • Tovar musí byť v pôvodnom obale, so všetkými visačkami, nepoškodený, nepoužitý, čistý, nesmie zapáchať, aby bol spôsobilý ďalšieho predaja. Tovar vhodne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. K tomuto účelu najlepšie poslúži obalová fólia, papier, či väčšia krabica. Pri posielaní tovaru, ktorý už svoj obal má - ako napríklad obuv, neprelepujte prosím priamo pôvodnú krabicu, aby nedošlo k jej znehodnoteniu.   

Pri výmene tovaru pomocou kuriéra bude započítaná cena za dopravu 5 Eur.  Spôsob úhrady za dopravu : Dobierkou 2,00 €/Prevodom zadarmo.

8. Tovar musí byť v pôvodnom obale, so všetkými visačkami, nepoškodený, nepoužitý, čistý, nesmie zapáchať, aby bol spôsobilý ďalšieho predaja. Tovar vhodne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu pri preprave. K tomuto účelu najlepšie poslúži obalová fólia, papier, či väčšia krabica. Pri posielaní tovaru, ktorý už svoj obal má - ako napríklad obuv, neprelepujte prosím priamo pôvodnú krabicu, aby nedošlo k jej znehodnoteniu.

9.  Prevádzkovateľ sa zaväzuje prevziať tovar a vrátiť kupujúcemu zaplatenú sumu do 14 dní odo dňa obdržania vráteného tovaru, vrátene nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Prevádzkovateľ vráti kupujúcemu peniaze po vzájomnej dohode na kupujúcim písomne uvedený bankový účet.

VI. Dodacie podmienky a termíny

1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie korešpondenčná adresa prijímateľa uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov, alebo dodá tovar vlastnými prostriedkami.

2. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho pod podmienkou zaplatenia kúpnej sumy v plnej výške.

3. Prevádzkovateľ dodá tovar kupujúcemu v čo možno v najkratšej dobe (typicky do 14 dní) po prijatí elektronickej objednávky. Doba pre dodanie tovaru môže byť vo výnimočných prípadoch dlhšia, a kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 24 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.

4. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. K týmto okolnostiam patria tiež úradné zásahy a zákazy, zdržanie spôsobené pri preprave alebo colnom odbavení, škody spôsobené počas prepravy len v prípade mimoriadnych okolností a ozbrojené konflikty. Vymenované okolnosti oprávňujú predávajúceho predĺžiť dodaciu lehotu. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať.

5. Tovar bude dodaný kupujúcemu v bežných obaloch, s výnimkou prípadov ak z povahy tovaru, alebo na základe dohody vyplývajú špeciálne požiadavky.

VII. Kúpna cena a poštovné

1. Ceny produktov prezentované v elektronickom obchode www.boardparadise.sk sú uvedené v eurách (Eur) vrátane dane z pridanej hodnoty.

2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien, v prípade tlačových chýb, zmeny peňažných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. O týchto okolnostiach je prevádzkovateľ povinný kupujúceho bezodkladne informovať. Kupujúci je v týchto prípadoch oprávnený odstúpiť od zmluvy.

3. Kúpna cena je splatná najneskôr pri prevzatí tovaru v prípade dobierky alebo osobného prevzatia.

4. Poštovné:

Slovensko

        

 • Objednávka nad 80 Eur – doprava zdarma (max. 5 pracovných dní) kuriér UPS,zásielkovňa; platba kartou online - 0 Eur,platba prevodom - 0 Eur, dobierka a platba kartou u kuriera - 2 Eur.
 • Objednávka do 80 Eur – 3 Eur (max. 5 pracovných dní) kuriér UPS; 2,50 Eur (max. 5 pracovných dní)zásielkovňa; platba kartou online - 0 Eur,platba prevodom - 0 Eur, dobierka a platba kartou u kuriera - 2 Eur.
 • Osobné odbery sú možné na jednejnašich predajní a len pri platbe online kartou alebo prevodom  a to maximálne do 3 pracovných dní -  doprava zdarma. 

Česká republika

Poštovné 5 Eur (od 3 do 14 pracovných), kuriér UPS.

Pre objednávky do Českej republiky prosím použite českú verziu eshopu na adrese www.boardparadise.cz.

Krajiny EÚ

Poštovné 19,90 Eur (od 3 do 14 pracovných dní), Slovenská pošta.

Svet

Poštovné 19,9 Eur (do 21 pracovných dní), Slovenská pošta.

VIII. Reklamačný poriadok

1. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, to znamená: Faktúru - daňový doklad.

2. Prevádzkovateľ poskytuje na dodaný tovar záruku výslovne uvedenú v Faktúre resp. daňovom doklade. Ak nie je uvedené inak je záruka je 24 mesiacov odo dňa predaja.

3. Prevádzkovateľ zodpovedá za závady, ktoré sa na predanom tovare prejavia v záručnej dobe spôsobené závadou materiálu, funkčnou chybou, alebo závady spôsobené pri výrobe.

4. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním a zmenu tovaru v dôsledku nedodržania pokynov uvedených v návode na údržbu a ošetrovanie.

5. Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do tovaru osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne prevádzkovateľom, alebo výrobcom tovaru splnomocnená.

6. Pri zistení vady je nutné tovar prestať používať a ihneď uplatniť reklamáciu. V prípade, že tak neučiníte a dôjde následným používaním k zväčšeniu závady, vystavujete sa riziku, že vaša reklamácia nebude dovozcom uznaná alebo opravená. K tovaru priložte vyplnený Formulár na reklamáciu tovaru a kópiu faktúry.

7. Prevádzkovateľ je povinný rekamáciu vybaviť do 30 dní od doručenia reklamovaného tovaru.

8. V prípade, že zákazníkovi vznikná nárok na vrátenie kúpnej sumy za reklamáciu, budú zákazníkovi vrátené peniaze na účet kupujúceho. V prípade online platby za objednávku – bude suma vrátená rovnakým spôsobom ako bola prijatá – čiže stornom na kartu kupujúceho.

9. Adresa pre reklamáciu: Board Paradise, Bojnická cesta 24, 971 01 Prievidza

IX. Alternatívne riešenie sporov podľa zákona č. 391/2015 Z.z.

1. Kupujúci má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

2. Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov, ak predávajúci na žiadosť podľa bodu 1 odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania.

3. Subjektami alternatívneho riešenie sporov sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže kupujúci podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk.

4. Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

5. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR.

X. Ochrana osobných údajov

1. Odoslanie objednávky cez e-shop www.boardparadise.sk je podmienené potvrdením súhlasu objednávateľa s týmito OP a súhlasu so spracúvaním osobných údajov objednávateľa v zmysle definície uvedenej v §4 ods. 1 písm. a) zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.

2. BOARD PARADISE s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby - objednávateľa (kupujúceho), resp. oprávnenej osoby za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a plnenia svojich záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy; Využíva ich najmä pri vystavení faktúry, vybavovaní objednávky a doručení objednaného tovaru. BOARD PARADISE s.r.o. zodpovedá za to, že poskytnuté osobné údaje fyzickej osoby nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem osôb vykonávajúcich doručovanie zásielok).

3. BOARD PARADISE s.r.o. spracúva osobné údaje fyzickej osoby v tomto rozsahu: krstné meno, priezvisko, bydlisko, e-mailová adresa, fakturačná adresa, adresa dodania, kontaktné telefónne číslo.

4. V prípade, ak objednávateľ pri registrácii alebo objednaní tovaru označí, že súhlasí so zasielaním aktuálnej ponuky a iných komerčných informácií, budú mu zasielané na emailovú adresu, ktorú pri registrácii alebo objednaní tovaru uviedol. O zrušenie zasielania aktuálnej ponuky a komerčných informácií možno kedykoľvek požiadať elektronickou poštou.

5. Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu, bezpečne a profesionálne, a že nedôjde k ich úniku ani inému zneužitiu. V žiadnom prípade ich neposkytneme tretím osobám, okrem tých, ktoré participujú na dodaní objednaného tovaru (kuriérske spoločnosti a pod.). Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi sú poučené o správnom zaobchádzaní s osobnými údajmi. Pri platení cez internet pomocou platobných systémov zadávate všetky svoje údaje na zabezpečenej stránke príslušnej banky a my s Vašimi platobnými údajmi neprichádzame do styku. Dostaneme len informáciu o úspešnosti transakcie.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov.

XI. Ostatné

1. Prevádzkovateľ na základe svojej obchodnej stratégie prideľuje zľavy, ktoré nie sú zo strany kupujúceho nárokovateľné, pokiaľ nie sú uvedené na stránkach prevádzkovateľa v deň objednávky.

2. Prevádzkovateľ stanovuje poštovné a balné, ktoré sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a ktoré je kupujúci povinný zaplatiť spolu s cenou tovaru, tak ako je to uvedené na objednávke.

3. Spoločnosť BOARD PARADISE s.r.o. si vyhradzuje právo na akékoľvek použitie popisov a fotografií. Je striktne zakázané kopírovanie, distribúcia alebo iné použitie všetkých materiálov na iných internetových stránkach ako www.boardparadise.sk bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti BOARD PARADISE s.r.o.

Overené našimi zákazníkmi

Pozrieť hodnotenie na Heureka.sk

Promtné spokojná

Overený zákazník,

+ Rýchle dodanie. - batoh mal tmavší odtieň farby ako je na obrázku.

Overený zákazník,

zabalenie

Overený zákazník,

Kamenné predajne Board Paradise